Danh sách mã vòng bi, bạc đạn cầu của FBJ

Vòng bi,bạc đạn cầu (Deep Groove Ball Bearings) của FBJ có hàng trăm mã. Sau đây xin liệt kê một số ít mã cùng với kích thước vòng bi, bạc đạn để quý khách hàng tiện tham khảo.

Mã vòng bi,bạc đạn Loại vòng bi,bạc đạn Kích thước
16001 Vòng bi,bạc đạn cầu 28 x 12 x 7 mm
16002 Vòng bi,bạc đạn cầu 32 x 15 x 8 mm
16003 Vòng bi,bạc đạn cầu 35 x 17 x 8 mm
16004 Vòng bi,bạc đạn cầu 42 x 20 x 8 mm
16005 Vòng bi,bạc đạn cầu 47 x 25 x 8 mm
16006 Vòng bi,bạc đạn cầu 55 x 30 x 9 mm
16007 Vòng bi,bạc đạn cầu 62 x 35 x 9 mm
16008 Vòng bi,bạc đạn cầu 68 x 40 x 9 mm
16009 Vòng bi,bạc đạn cầu 75 x 45 x 10 mm
16010 Vòng bi,bạc đạn cầu 80 x 50 x 10 mm
6000 Vòng bi,bạc đạn cầu 26 x 10 x 8 mm
6000-2RS Vòng bi,bạc đạn cầu 26 x 10 x 8 mm
6000-2RS C3 Vòng bi,bạc đạn cầu 26 x 10 x 8 mm
6000ZZ Vòng bi,bạc đạn cầu 26 x 10 x 8 mm
6000ZZ C3 Vòng bi,bạc đạn cầu 26 x 10 x 8 mm
6000ZZNR Vòng bi,bạc đạn cầus 26 x 10 x 8 mm
6001 Vòng bi,bạc đạn cầu 28 x 12 x 8 mm
6001-2RS Vòng bi,bạc đạn cầu 28 x 12 x 8 mm
6001-2RS C3 Vòng bi,bạc đạn cầu 28 x 12 x 8 mm
6001ZZ Vòng bi,bạc đạn cầu 28 x 12 x 8 mm
6001ZZ C3 Vòng bi,bạc đạn cầu 28 x 12 x 8 mm
6001ZZNR Vòng bi,bạc đạn cầu 28 x 12 x 8 mm
6002 Vòng bi,bạc đạn cầu 32 x 15 x 9 mm
6002-2RS Vòng bi,bạc đạn cầu 32 x 15 x 9 mm
6002-2RS C3 Vòng bi,bạc đạn cầu 32 x 15 x 9 mm
6002ZZ Vòng bi,bạc đạn cầus 32 x 15 x 9 mm
6002ZZ C3 Vòng bi,bạc đạn cầu 32 x 15 x 9 mm
6002ZZNR Vòng bi,bạc đạn cầu 32 x 15 x 9 mm
6003 Vòng bi,bạc đạn cầu 35 x 17 x 10 mm
6003-2RS Vòng bi,bạc đạn cầu 35 x 17 x 10 mm
6003-2RS C3 Vòng bi,bạc đạn cầu 35 x 17 x 10 mm
6003ZZ Vòng bi,bạc đạn cầu 35 x 17 x 10 mm
6003ZZ C3 Vòng bi,bạc đạn cầu 35 x 17 x 10 mm
6003ZZNR Vòng bi,bạc đạn cầu 35 x 17 x 10 mm
6004 Vòng bi,bạc đạn cầu 42 x 20 x 12 mm
6004 C3 Vòng bi,bạc đạn cầu 42 x 20 x 12 mm
6004-2RS Vòng bi,bạc đạn cầu 42 x 20 x 12 mm
6004-2RS C3 Vòng bi,bạc đạn cầus 42 x 20 x 12 mm
6004ZZ Vòng bi,bạc đạn cầu 42 x 20 x 12 mm
6004ZZ C3 Vòng bi,bạc đạn cầu 42 x 20 x 12 mm